Báo giá đại lý

Lưu ý: Viết chữ thường, không dấu, viết liền nhau